O projekcie

Projekt „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie, równego  dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

OKRES REALIZACJI:  od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2018 r.

Projekt realizowany jest przez Grupę CARGO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jaworznie w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno.

Celem projektu jest wzrost dostępu uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego  
w czterech  jaworznickich szkołach gimnazjalnych (Gimnazjum nr 2, 3, 7 i 11 w Jaworznie).

 

Projekt zakłada m.in.

  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów wraz z koniecznym doposażeniem;
  • utworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie. Doposażenie szkół w odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne pozwoli na funkcjonowanie różnorodnych międzyszkolnych pracowni w szkołach oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół z projektu i spoza, również po zakończeniu projektu;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

 

Budżet projektu wynosi: 1 104 384,00 zł w tym 938 726,40 zł pochodzi z dofinansowania ze środków europejskich, natomiast 55 219,20 zł pochodzi z dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem szkoły gimnazjalne znajdujące się na terenie Miasta Jaworzno tj.

  • Gimnazjum nr 2 w Jaworznie ul. Olszewskiego 76;
  • Gimnazjum nr 3 w Jaworznie ul. Lipowa 24;
  • Gimnazjum nr 7 w Jaworznie ul. Koszarowa 20;
  • Gimnazjum nr 11 w Jaworznie ul. Sobieskiego 61.

 

Projekt przewiduje przeszkolenie min. 250 uczniów klas I – III w/w gimnazjów oraz  60 nauczycieli w/w szkół.